Generelle vilkår

Her finner du våre generelle vilkår. Du kan også gå direkte til våre andre vilkår og betingelser, eller laste de ned som PDF.

;

Generelle avtalevilkår

Automile (“Automile", "vi" eller "oss”) Gjeldende fra og med 12 oktober 2020

VENNLIGST LES FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER NØYE

DISSE GENERELLE AVTALEVILKÅR REGULERER DIN TILGANG OG BRUK AV VÅR HJEMMESIDE, SOM DU FINNER PÅ; WWW.AUTOMILE.NO (”WEB”) OG DE HARDWAREPRODUKTER OG TJENESTER, SOM AUTOMILE SELGER OG LEIER UT TIL DEG, SOM SAMMEN ER KALT ”TJENESTEN”. DISSE VILKÅRENE ER EN BINDENDE AVTALE MELLOM DEM OG AUTOMILE OG REGULERER DERES ADGANG TIL OG BRUK AV TJENESTEN OG WEB. DERSOM DE IKKE ER ENIG I SAMTLIGE VILKÅR, SKAL DE IKKE GÅ INN PÅ ELLER PÅ NOEN MÅTE GJØRE BRUK AV WEB, TJENESTEN ELLER INFORMASJON SOM ER GITT PÅ WEB. DERES ADGANG TIL OG BRUK AV WEB OG /ELLER ANSES SOM OM DE HAR AKSEPTERT SAMTLIGE AV DISSE VILKÅR.

VI KAN ENDRE DISSE VILKÅR NÅR SOM HELST I AVTALEPERIODEN, OG UTELUKKENDE PÅ VÅR BESLUTNING. DERSOM DE DA FORTSETTER Å GJØRE BRUK AV TJENESTEN ETTER AT VI HAR GJORT OPPMERKSOM PÅ ENDRINGENE, BLIR DU BUNDET AV DE ENDREDE AVTALEVILKÅR. DERSOM DE PÅ DET TIDSPUNKT IKKE AKSEPTERER ENDRINGENE, KAN DE IKKE LENGER BENYTTE DEM AV TJENESTEN. SIDEN VÅR TJENESTE UTVIKLES TIL STADIGHET MÅ VI KUNNE FORETA ENDRINGER, INNFØRE NYE ELLER SLETTE GAMLE VILKÅR FOR TJENESTEN UTEN VIDERE OG I HENHOLD TIL VÅR BESLUTNING.

DE INNESTÅR FOR, GODKJENNER OG AKSEPTERER AT; (I) DERSOM DE OPPTRER PÅ EGNE VEGNE, OG ER MINST 18 ÅR GAMMEL; OG (II) DERSOM DE OPPTRER PÅ VEGNE AV ET SELSKAP ELLER ANNEN JURIDISK ENHET, ER OVER 18 ÅR GAMMEL OG HAR ALLE NØDVENDIGE FULLMAKTER TIL Å REPRESENTERE OG BINDE SELSKAPET ELLER ANNEN JURIDISK ENHET TIL DISSE KONTRAKTSVILKÅRENE. DERSOM DE OPPTRER PÅ VEGNE AV ET SELSKAP ELLER ANNEN JURIDISK ENHET, SKAL UTTRYKKENE; “DE” OG “DERES” BETY DEN ORGANISASJON DE REPRESENTERER.

AUTOMILE TAR FORBEHOLD OM AT TJENESTEN IKKE NØDVENDIGVIS KAN ANVENDES PÅ SAMTLIGE BILMERKER ELLER BILMODELLER. VI BER OM AT DE DERFOR FØRST UNDERSØKER OM TJENESTEN KAN BENYTTES PÅ DEN ELLER DE BILER DE BENYTTER.

Kontraktsmessige forhold

Dersom De er bosatt i De Forende Stater, er Deres forhold under avtalen med Automile, Inc. et selskap registrert i Forende Stater. Dersom De er bosatt i Norge er Deres forhold under avtalen med Automile AS. Er De bosatt i noen andre land eller deler av verden vil Deres forhold under avtalen være med Automile AB.

Registrering og Kontoforhold

For å kunne benytte Tjenesten som vi tilbyr Dem må De registrere Dem hos oss og etablere en brukerkonto (Kontoen) og De vil motta passord fra oss (Passordet). Dersom De er et selskap eller annen juridisk enhet, vil enhver person hos Dem som er autorisert til å benytte Tjenesten, få et eget brukernavn og passord. Ved registreringen innestår De for at Deres informasjon er sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig slik det fremgår av vårt registreringsskjema (Registreringsdata) og at De innestår for å holde Registreringsdata sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig.

Dersom De registrerer falske, unøyaktige, ufullstendige eller uriktige informasjoner, eller dersom Automile har rimelig grunn til å anta at Deres informasjon er usanne, uriktige, unøyaktige, ufullstendige eller ikke oppdaterte, har Automile rett til å suspendere eller avslutte Deres konto og å nekte Dem enhver fremtidig forbindelse til Automile og/eller tilgang til Tjenesten (eller deler av denne). De er ansvarlig for alle og enhver aktivitet under Deres Konto eller bruk av Deres Passord. De innestår for å varsle Automile umiddelbart i tilfelle De oppdager uautorisert bruk av Deres Konto eller Passord, eller enhver annen form for sikkerhetsbrist som De oppdager. De er innforstått med og aksepterer at De er ansvarlig for ethvert tap oppstått som følge av uautorisert bruk av Deres Konto. Dersom de forandrer eller deaktiverer Deres mobiltelefonnummer, skal De umiddelbart oppdatere Deres Kontoinformasjon hos Automile, slik at man unngår å sende informasjon til en person som har overtatt Deres tidligere telefonnummer. Skulle De glemme å overholde denne forpliktelsen til umiddelbar oppdatering av Deres kontoinformasjon hos Automile, er De innforstått med og aksepterer at De kan miste forbindelsen til Automile eller at slik informasjon blir sendt til den person som har overtatt Deres tidligere mobiltelefonnummer.

Beskrivelse av Tjenesten

Tjenesten inkluderer (a) alle mobilapplikasjoner og annen programvare, data, rapporter, tekster, bilder og annet innhold som vi stiller til rådighet på WEB eller på annet sett, (Software) og (b) samtlige Automiles enheter som er eller kan bli installert i Deres bil eller eiendom separat eller som en del av Tjenesten (Maskinvare) samt (c) eventuelt andre tjenester utført av Automile i forbinnelse med levering av programvare og maskinvare, f.eks installasjonstjenester eller tjenester for å implementere programvaren hos kunden. Hardware kan enten kjøpes eller leies. Enhver ny enhet eller oppdatering fra Automiles side skal også omfattes av definisjonen av Tjenesten og dekkes i sin helhet av disse avtalevilkår. De aksepterer og er innforstått med at vi til enhver tid automatisk oppdaterer via Tjenesten eller via nettet oppdaterer Software installert i bilen, og uten at vi behøver å varsle Dem om slike oppdateringer. De er innforstått med og aksepterer at enhver forpliktelse vi har til å vedlikeholde eldre Software, kan avsluttes ved at Deres system oppdateres av oss, eller at vi oppgraderer Deres system eller legger inn nye funksjoner.

Automile har ingen forpliktelser eller ansvar overfor Dem dersom De installerer Hardware feilaktig i Deres bil. Feilaktig installasjon kan medføre at Tjenesten ikke fungerer som forutsatt, gir feil eller ikke fungerer overhodet. De er ansvarlig for nøye å ha lest og satt Dem inn i riktig installasjonsbeskrivelsen i samtlige av Automiles brukermanualer eller installasjonsveiviser gitt sammen med Hardware eller Web.

De er innforstått med og aksepterer at Tjenesten forutsetter andre tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Automile, slik som, men ikke begrenset til, internett, mobiltelefon dekning og GPS stedsangivelse. Derfor kan Tjenesten fra tid til annen være redusert eller ikke fungere, helt eller delvis, grunnet forhold hos de tredjeparter som tilbyr slike tjenester som er nødvendig for Tjenestens funksjonalitet. Automile har intet ansvar for malfunksjon av Tjenesten som skyldes slike tredjeparters forhold

Tjenesten er bare tilgjengelig gjennom abonnement og abonnementet gis for 12 måneder av gangen, og årsabonnementet skal betales forskuddsvis i sin helhet, med mindre annet avtales mellom partene. Abonnementet fornyes automatisk for 12 måneder av gangen, med mindre en av partene har oppsagt abonnementet med minst 30 dagers skriftlig forhåndsvarsel. Slikt varsel skal fra abonnementene sendes til billing@automile.no.

Hardware kan inneholde software som er eksklusivt eiet av en tredjepart eller er åpent tilgjengelig software. Slikt software er gjort tilgjengelig på de vilkår og forutsetninger som vedkommende tredjepart har etablert eller angitt for bruk av slik åpen tilgjengelig software. De er innforstått med og aksepterer at de ved bruk av Tjenesten er bundet til slike forutsetninger og vilkår som er gitt av eieren for bruk av slik software.

Prøveperiode

Dersom De bruker Tjenesten for en prøveperiode, er Tjenesten bare tilgjengelig for bruk i den angitte prøveperiode og utelukkende for at De skal kunne evaluere hvorvidt Tjenestens tilfredsstiller Deres behov. Bruken av Tjenesten i prøveperioden er underlagt disse vilkår og forutsetninger. Ved utløpet av prøveperioden vil De enten (i) umiddelbart avslutte enhver bruk av Tjenesten og returnere Hardware (på Deres forespørsel vil vi sende Dem en utfylt, og forhåndsbetalt returetikett som De fritt kan bruke) eller (ii) umiddelbart betale et abonnement som starter etter utløpet av prøveperioden og dermed begynne betaling av første abonnementsperiode, samt kjøpe Hardwaren om De ikke leier den. Når prøveperioden er over og med mindre vi har mottatt Hardware i retur innen 10 dager etter dato for avslutning av prøveperioden, skal De anses å ha signert et abonnement og De skal betale vår faktura innen 10 dager netto for angjeldende abonnement og Hardware eller dersom De har gitt oss Deres kredittkortopplysninger med autorisasjon til å belaste Deres kredittkort for årsabonnementet vil vi benytte denne betalingsformen.

Varsler og Meldinger

Som del av Tjenesten som vi tilbyr, kan du (hvis mulig) motta push meldinger, tekstmeldinger, varsler, eposter eller annen type meldinger direkte til deg innenfor eller utenfor Appen (Push Meldinger). Du har selv kontrollen med hvordan og om du vil motta Push Meldinger via Tjenesten (bortsett fra engangsmeldinger og andre meldinger av viktighet for Tjenesten og administrative meldinger). Vennligst vær oppmerksom på at tredjeparts meldinger som er prisbelagt kan forekomme for noen av Push Meldingene, avhengig av hvilket meldesystem De har med Deres trådløse avtalepart.

Lisens og bruk av Tjenesten

LISENSGIVNING. Automile gir Dem, under henvisning til samtlige av disse avtalevilkår, en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, og ikke-videreførbar lisens for å tillate Dem og Deres ansatte, agenter og konsulenter (hver, en “Autorisert Bruker” og til sammen, “Autoriserte Brukere”), adgang til og bruk av Automiles Tjenesten, som beskrevet i disse avtalevilkår. De skal se til at enhver Autorisert Brukers overholder de restriksjoner, begrensninger og forpliktelser som fremkommer i disse avtalevilkår og De vil holdes ansvarlig for ethvert brudd på slike restriksjoner, begrensninger og forpliktelser av en Autorisert Bruker som om slikt brudd var begått av Dem. Tjenesten kan ikke viderselges, fremleies, videreutleies, distribueres, overføres, fremvises, tilbys eller bli benyttet av andre enn Dem, eller for annet formål enn Deres bruk av Tjenesten for intern forretningsmessig bruk. Bortsett fra uttrykkelig lisensiert under disse avtalevilkår, vil De ikke oppnå eller få noen rettigheter til, og Automile gir Dem ingen rettigheter til Tjenesten. Ingen underforståtte lisenser eller tillatelser er gitt eller gis og Automile forbeholder seg alle rettigheter som ikke nødvendigvis er uttalt eller beskrevet i disse avtalevilkår.

TILGANG OG BRUK. De innestår for og garanterer at, til enhver tid, Autoriserte Brukere vil gis tilgang og bruk av Tjenesten ene og alene i full overensstemmelse med all relevant lov og regler innen den jurisdiksjon hvor Tjenesten og Hardware er mottatt, benyttet, eller innen hvilket område De bor og opererer, samt i full overensstemmelse med disse avtalevilkår. Hver Autorisert Bruker vil (i) vedlikeholde Tjenesten og all konfidensiell informasjon (som definert nedenfor) i streng konfidensialitet, og (ii) overholde alle policies og prosedyrer utgitt av Automile fra tid til annen i henhold til tilgang og bruk av Tjenesten.

De vil overholde enhver adferdskodeks, akseptable bruker policies eller andre forhold eller restriksjoner som Automile utgir eller publiserer i forbindelse med Tjenesten og Hardware. De aksepterer å varsle Automile umiddelbart dersom De oppdager eller blir gjort oppmerksom på brudd på data eller sikkerhetsbrudd relatert til Tjenesten.

BEGRENSNINGER. De og enhver Autorisert Bruker vil ikke og vil heller ikke tillate at noen tredjepart får, (i) kopiere, modifisere eller produsere en avledet hybrid av, ramme, speilbilde, publisere, nedlaste, fremvise, overføre eller distribuere noen del av Tjenesten, bortsett fra det som måtte være uttrykkelig tillatt under disse avtalevilkår; (ii) bruke Hardware eller Software på en ulovlig måte (innbefattet, uten begrensning, brudd på noe data, private forhold eller eksportkontroll lover og regler) eller på noen annen måte som kan forstyrre integriteten eller bruken av Tjenesten, inklusive Hardware eller disse enheters komponenter; (iii) dekompilere, demontere, eller på annen måte reversere oppbyggingen eller forsøke å rekonstruere eller oppdage kildekodene eller de underliggende ideer, algoritmer eller Konfidensiell informasjon (definert nedenfor) eller noen del av Tjenesten som anses som forretningshemmelighet, bortsett fra det som måtte være tillatt under gjeldende lov; (iv) bruke noen del av Tjenesten eller Konfidensiell informasjon for å etablere et produkt eller tjeneste som i alt vesentlig er lik, eller kan konkurrere med Tjenesten eller noe annet Automile produkt eller tjeneste; eller (v) fjerne, forhindre eller moderere noen kjennetegn, copyright notices eller lignende fra Tjenesten. De og Autoriserte Brukere vil ikke, i forbindelse med gitt tilgang til Tjenesten, gi tilgang til, laste inn, lagre, distribuere eller overføre noe virus til systemet. “Trojansk Hest”, timer, ur, nedteller eller noen annen form for begrensende design, instruksjoner, eller rutiner som kan slette data eller programmering eller forårsake at software eller hvilket som helst hardware eller computer system blir ikke operativt eller på annen måte blir begrenset i sine funksjoner som det ble etablert for å utføre; eller (vi) utføre noen form for benchmarking eller tilsvarende tester mot enhver tilsvarende plattform eller tjeneste; eller (vii) uten Automiles uttrykkelige på forhånd innhentet tillatelse utføre noen form for sikkerhetsanalyse eller noen gjennomtrengning eller annen sikkerhetstesting av Tjenesten uaktet om slik testing er nødvendig eller ikke. De vil ikke bruke Tjenesten (og vi skal ikke holdes ansvarlig for Deres bruk av Tjenesten) i forbindelse med (i) biler eller andre kjøretøy med modifisert motor eller elektrisk control system, eller (ii) biler og andre kjøretøy av fabrikat, modell eller årgang som vi ikke kan yte brukerstøtte til.

Eierforhold

Mellom avtalepartene forbeholder Automile seg alle rettigheter, eierskap og annen interesse i og til Tjenesten og samtlige modifikasjoner, forbedringer eller avledede forhold, alle relaterte oppfinnelser, know-how, design, metodikk, dokumentasjon, rapporter, og spesifikasjoner, all data generert fra Deres bruk av Hardware og Tjenesten og analytisk relasjon til slike data, konfidensiell informasjon, tilbakemeldinger og all intellektuell rettigheter som kan relateres til det som foran er beskrevet (som sammenfattende kalles Automile Intellektuelle Rettigheter). De aksepterer å overføre og overfører herved til Automile enhver rettighet som du måtte skaffe i hvilken som helst av Automile Intellektuelle Rettigheter og De aksepterer og er enig i å overføre slik dokumentasjon og forøvrig foreta det som måtte være påkrevet for å gjennomføre det som foran er beskrevet.

Kompensasjon og betaling

Når du har opprettet kontoen din og valgt tjenestene dine, betaler du den aktuelle prisen for tjenesten, inkludert eventuell maskinvarepris (“Abonnementsavgift”). Abonnementsavgiften blir fakturert (elektronisk eller via papirfaktura), eller belastet kredittkortet du spesifiserte under registreringsprosessen. Hvis du vil bruke et annet kredittkort, eller hvis det er noen endring i kredittsituasjonen din, må du endre informasjonen din online eller sende en epost til billing@automile.no. Ved å autorisere Automile til å belaste kredittkortet ditt til å betale for tjenesten, autoriserer du også Automile til å fortsette å belaste kredittkortet ditt (eller et erstatningskort, hvis det er utstedt) med alle avgifter som kan henføres til tjenesten, inkludert eventuelle fornyelsesgebyrer og maskinvarepriser. Hvis du velger å betale med papirfaktura, legges det til et spesialgebyr for dette.

De må kontakte Automile dersom De ikke ønsker å fornye abonnementet ved forfall; Dersom De ikke kansellerer abonnementet innen fristen fornyes abonnementet automatisk for et nye 12 måneder, mot Automiles da gjeldende priser for slik Tjenesten.

Du autoriserer herved Automile å belaste kredittkortet ditt som angitt ovenfor. De oppgitte prisene er eksklusive gjeldende skatter, avgifter, forsendelseskostnader og avgifter, og du må betale alle slike skatter, avgifter, frakt og toll. Ved forsinket betaling betales renten til halvannen prosent (1,5%) per måned, eller den høyeste tillatte renten i henhold til gjeldende lov, hvis den er lavere. Når du sender en påminnelse om betaling, legges lovpålagte gebyrer i tillegg til at fakturaen går til inkasso og inndrivelse. Hvis en avgift ikke kan trekkes fra kredittkortet ditt, har Automile rett til å kontakte deg via e-post og informere deg om den manglende betalingen med en lenke der du kan oppdatere betalingsinformasjonen. Med mindre full betaling skjer innen syv (7) dager etter slik varsling, har Automile rett til å avslutte tjenesten umiddelbart. Automile forbeholder seg retten til når som helst å endre sine priser og faktureringsprosedyrer for tjenesten med øyeblikkelig virkning, ved å informere deg om dette på nettstedet eller via elektronisk kommunikasjon til deg, men med forbehold om at prisendringer ikke får virkning før etter abonnementet ditt er fornyet

Risikoen for tap og rettigheter til kjøpt Hardware overføres til Dem når De mottar pakken fra transportøren. Eventuelle tollavgifter som følge av eksport av Hardwaren skal betales av deg.

Bruker Innhold

Alt innhold De tilfører, skaper, nedlaster, sender, distribuerer eller inkluderer i Tjenesten (Bruker Innhold), enten offentlig inkludert eller overført privat, påligger ansvaret i sin helhet den person som har utvirket slikt Bruker Innhold. Automile betinger seg rett til å gå inn på Deres konto for å kunne besvare Deres anmodning om teknisk brukerstøtte. Ved å inkludere Bruker Innhold på eller i forbindelse med Tjenesten, gir De herved Automile en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, royalty-fri, fullt betalt, tillatelse og overførbar tillatelse til å bruke, modifisere, reprodusere, distribuere, fremvise og publisere Bruker Innholdet i forbindelse med Tjenesten. Automile har rett til, men ikke forpliktelse til å overvåke Tjenesten og Bruker Innholdet. De aksepterer også og er enig i at Automile kan fjerne eller nøytralisere Bruker Innholdet, helt eller delvis, når som helst og av hvilken som helst anledning (inklusive, men ikke begrenset til, ved mottak av et krav eller beskyldning fra tredjepart eller myndigheter og som relateres til slikt Bruker Innhold), eller uten videre og uten begrunnelse. De uttrykkelig aksepterer og godkjenner at vi kan innsamle, sammenholde, lagre og bruke, og generelt prosessere samlet og ikke-samlet data og systembruker informasjon for å vedlikeholde og forbedre Tjenesten, inklusiv teknisk diagnostisering, for å oppdage bedrageri og misbruk, for å etablere bruker rapporter og for å kunne etablere nye produkter. Mer informasjon om vår bruk av innhentet data fra Tjenesten finner De i vår Personvernpolicy, som er innarbeidet i disse vilkår ved henvisning. Vår siste og nyeste versjon av personvernpolicy finner De på: https://automile.no/privacy-policy.

Automile gjør bruk av sikkerhetstiltak for å beskytte de data vi mottar fra Tjenesten. Vi kan, imidlertid, ikke garantere at tredjeparter ikke vil kunne bryte gjennom vårt sikkerhetssystem. De bekrefter at De bruker Tjenesten på egen risiko.

Tilbakemelding

De vil, i løpet av avtaleperioden, gi Automile tilbakemeldinger som enten er muntlige eller skriftlige som er relatert til bruk av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, a rapport om mulige feil som De måtte oppdage i Tjenesten eller i relatert dokumentasjon. Slike rapporter, og enhver form for materialer, informasjon, ideer, konsepter, tilbakemeldinger og know-how som De sender til oss relatert til Tjenesten og enhver annen informasjon som er rapportert via Tjenesten til oss (“Tilbakemeldinger”), vil bli Automiles eksklusive eiendom. De aksepterer og godkjenner å overføre til oss herved, samtlige rettigheter og verdensomspennende rettigheter som fremkommer i Tilbakemeldinger, og de tilsvarende intellektuelle rettigheter til Automile og skal assistere Automile, på Automiles kostnad, å perfeksjonere og gjennomføre slike rettigheter til Automile.

Bruk av Data Policy

Automile er forpliktet til personvern i forbindelse med innsamling og prosessering av data som angår våre kunder og av brukerdata. Vi har iverksatt tiltak for å imøtekomme lovmessige og øvrige regel standarder for personvern for våre kunder, og også for å være i overensstemmelse med lokale skatteregler for logging av turer med biler registrert hos Automile. Automile vil ikke selge, leie, lease noen personlige data som kan identifisere en gitt person til noen tredjepart. Vi bruker kryptering for å beskytte all kommunikasjon over vår plattform og har etablert interne prosesser for å regulere hvordan Automiles personnel skal behandle slike data. Vi lagrer og vedlikeholder fullstendig alle data for å sikre en fullstendig gjennomgang og revisjon det som foregår over vårt system, slik at dette kan benyttes til å gjennomgå og forbedre systemet for personvernet. Automile kan bruke innsamlede data i anonym statistikk (som ikke kan brukes for å identifisere individer eller bruker) internt, eller med andre brukere av Automile eller overfor tredjeparter, som alle tilfredsstiller kravene til personvernlovgivningen og til Automiles egne kontraktsvilkår. Den planlagte bruk av slike data er, men ikke begrenset til, å forbedre eller å skape nye bruksområder for Automiles plattform eller tjenester. Automile gjør omfattende tiltak for å sikre at vår plattform, våre kunder og disses bruker data er sikret best mulig mot Cyberangrep. Dette til tross, kan vi ikke garantere at slike angrep ikke vil kunne finne sted eller lykkes. All personlig identifisering informasjon som De laster opp på vår plattform som bruker er utelukkende der på Deres eget valg. Skulle De ha noen form for betenkning om personvern eller sikkerhetsbrudd for data, vær snill å kontakte oss på epost: privacy@automile.no. Vår siste og nyeste versjon av personvernpolicy finner De på https://automile.no/privacy-policy.

Datasikkerhet

Hver part vil til enhver tid overholde sine respektive forpliktelser, om de har noen, i henhold til reglene i General Data Protection Regulation (2016/679/EC) (”GDPR”) og øvrige data sikkerhets lover og regler. I den grad Automile prosesserer persondata for deg, og GDPR gjelder på denne prosessering, skal følgende skal gjelde med mindre annet er avtalt mellom partene:

 1. Automile skal prosessere persondata utelukkende i overensstemmelse med Deres instruksjoner som er gitt i avtalen og i henhold til annen enighet mellom partene.
 2. Automile skal prosessere persondata (og kategorier av personopplysninger) som De velger å legge til for Tjenesten fra tid til annen.
 3. Hensikten med prosesseringen er å gi Dem og Deres organisasjon tilgang til Tjenesten.
 4. Automile vil kun lagre og overføre persondata på dine vegne og bruke disse for å gi Dem og Deres organisasjon adgang til Tjenesten.
 5. Automile vil gjennomføre passende tiltak for å sikre persondata mot uautorisert adgang, forandring eller ødeleggelse/sletting.
 6. Automile skal sikre at personer som er autorisert til å behandle personopplysninger, har forpliktet seg til å overholde konfidensialitet eller er underlagt en lovfestet taushetsplikt
 7. Automile will umiddelbart varsle vedkommende organisasjon dersom Automile oppdager at persondata er blitt gjenstand for uautorisert adgang, endring eller ødeleggelse/sletting.
 8. Automile vil ikke overføre og vil sikre at ikke underleverandører overfører persondata til tredjeland uten first på forhånd å ha innhentet Deres godkjennelse, med mindre Automile kan forsikre at slik overføring eller reglene om tilgang er i tråd med sikkerhetskravene i gjeldende personvernregler innen GDPR.
 9. Automile har rett til å bruke underleverandører til å prosessere Deres persondata forutsatt at (i) slike underleverandører er pålagt slike forpliktelser som er angitt herunder, (ii) Automile har fullt ansvar for sine underleverandører overfor Dem som om Automile selv hadde foretatt prosesseringen, og (iii) at Automile til enhver tid har oppdaterte informasjoner om sine underleverandører som er brukt til prosessering av persondata tilgjengelig for Dem, dersom det skulle være nødvendig for å oppfylle sine juridiske forpliktelser.
 10. Automile skal hjelpe deg med å sikre at forpliktelsene i henhold til artikkel 32-36 i GDPR overholdes, med tanke på typen behandling og informasjonen som Automile har tilgjengelig. Vi skal gi deg tilgang til all informasjon som kreves for å demonstrere at våre forpliktelser i henhold til lov og denne avtalen er oppfylt og for å muliggjøre og bidra til revisjon, inkludert inspeksjoner, utført av deg som den person som er ansvarlig for personopplysninger eller noen andre du utnevner
 11. Automile skal umiddelbart informere deg om vi mener at en instruksjon bryter gjeldende lover om personvern.
 12. Vi skal prosessere de persondata som De velger å innlemme i Tjenesten inntil samme blir slettet på instruksjon fra Dem, inntil Tjenesten opphører eller forøvrig i henhold til beslutning fra Dem.Når vi slutter å prosessere persondata for deg, skal vi,i henhold til Deres instruksjon enten overføre til Dem samtlige persondata ( i et godt lesbart format) eller i sin helhet slette samtlige persondata, forutsatt at det ikke strider mot gjeldende lover og regler.
 13. Vi vil i rimelig grad hjelpe Dem slik at De kan besvare henvendelser fra personer som kan ha rett til adgang til slike data, sletting, begrensning, riktighet og innvendinger. Dersom en slik henvendelse blir rettet direkte til Automile, vil vi ikke besvare denne direkte uten Deres uttrykkelige godkjennelse, unntatt der vi har en slik forpliktelse overfor gjeldende lover og regler.

Konfidensiell Informasjon

GENERELT. “Konfidensiell informasjon” skal bety konfidensiell eller annen ikke-offentlig personlig informasjon som er gitt av en av partene til den annen part under denne avtalen, inklusive, men ikke begrenset til, Software, kildekoder og design, hardware, produkt spesifikasjoner og dokumentasjon, finansielle data, forretning, marketing og produkt planer eller teknologi og kundeinformasjon.

FORPLIKTELSER VED KONFIDENSIALITET. Begge parter er enige i å holde strengt konfidensielt og ikke avsløre konfidensiell informasjon fra den annen part til noen tredjepart og å bruke slik konfidensiell informasjon fra den annen part utelukkende for den hensikt å oppfylle forpliktelsene under denne avtale. Hver av partene skal bare kunne bruke den annen parts konfidensielle informasjon overfor egne eller samarbeidende parts ansatte, leverandører og rådgivere som har behov for å få tilgang til gitte persondata, forutsatt at disse har underskrevet eller på annen måte er bundet til forpliktelsene om konfidensiell behandling eller gjennom avtale som inneholder regler om konfidensialitet og som er minst like strenge som de reglene som er inntatt i denne avtale. Hver av partene vil overholde reglene om konfidensialitet og forhindre lekkasje ved uhell eller tap av informasjon på annet vis eller avsløre konfidensiell informasjon fra den ene part ved å gjennomføre samme grad av sikkerhet som for egne konfidensielle informasjon, men ikke under noen omstendighet med mindre enn rimelig aktsomhet.

UNNTAK FRA FORPLIKTELSER. En parts forpliktelser med konfidensialitet under denne avtale gjelder ikke slik informasjon som parten kan dokumentere at informasjonen (i) er eller blir offentlig kjent på annen måte enn ved feil fra noen av avtalepartene (ii) var allerede kjent av parten på det tidspunkt informasjonen ble gitt til parten uten at informasjonen representerte brudd på avtalevilkårene eller ved lovbrudd, (iii) er beviselig ved samtidig dokumentasjon er uavhengig utviklet av parten før mottak av slik konfidensiell informasjon og uten bruk av eller referanse til mottatt konfidensiell informasjon.

LOVMESSIG PÅLAGT INNSYN. I de tilfeller hvor en av partene gjennom rettslig krav, eller krav fra offentlig myndighet eller ved krav i lov pålegges å gi innsyn i konfidensiell informasjon som er gitt parten av den annen part, skal parten som har fått kravet umiddelbart informere den annen part skriftlig og redegjøre for den eller de krav og regler som påberopes og igangsette slike tiltak for å minske og begrense innsyn i konfidensiell informasjon og prøve å oppnå beskyttende tiltak og gi den annen part mulighet for å delta i slike forhandlinger med myndigheter. Ethvert innsyn skal begrenses til innsyn i det kravet gjelder og i overensstemmelse med rådgivning fra partens advokat, og intet slikt innsyn fjerner partens forpliktelse til konfidensialitet under avtalen for resterende konfidensiell informasjon og heller ikke tillate innsyn i konfidensiell informasjon på annet grunnlag.

INJUNCTIVE LETTELSE. Partene er enige om og anerkjenner at bruk av konfidensiell informasjon fra den annen part på en måte som strider mot hensikten regulert i denne avtale kan skape uopprettelig skade for den annen part og som neppe repareres av lovmessige reguleringer. Derfor vil den krenkede part ha rett til å søke midlertidig kjennelse for brudd på slike konfidensielle informasjon for å begrense skade. Imidlertid, denne regelen skal ikke på noen måte begrense den krenkedes rett til kompensasjon etter loven eller som på annen måte er tilgjengelig for parten.

TILBAKELEVERING AV KONFIDENSIELL INFORMASJON. Ved skriftlig krav fra en av avtalepartene, skal den annen part utenunødig opphold, returnere alle dokumenter og annet løsøre som representerer partens konfidensielle informasjon, sammen med samtlige kopier, unntatt slikt materiale som lovmessig skal beholdes eller materialer som ikke med letthet kan fjernes fra sikret arkivsystem, eller som er etablert som ledd i normal forretningssammenheng som beholdes av en part og brukt utelukkende for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser og for håndhevelse av kontrakten, men med kontinuerlig ivaretakelse av konfidensialitet.

Opphør

Om de ønsker å avslutte avtaleforholdet med Automile, så kan det gjøres når som helst ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet på web eller gjennom Tjenesten eller ved å kontakte oss på billing@automile.no. Abonnementsavgift som er betalt vil ikke bli refundert for den gjenstående del av abonnementsperioden. De er fortsatt skyldig å betale abonnementsavgiften for pågående abonnement. Samtlige avtalevilkår som er ment å vare etter opphør blir fortsatt gjeldende som forutsatt.

De kan når som helst avslutte bruk av Tjenesten (uavhengig om du fortsatt er skyldig i å fortsatt betale for tjenesten eller ikke). Vi forbeholder oss retten til å sette Tjenesten på vent eller å avslutte den, med eller uten grunn og med eller uten varsel. For eksempel kan vi sette på vent eller avslutte Deres bruk dersom De ikke overholder vilkårene i denne avtalen, eller bruker Tjenesten på en slik måte at De kan påføre oss rettslig ansvar eller skaper problemer for andre brukeres bruk av Tjenesten. Dersom vi har til hensikt å sette på vent eller avslutte Deres bruk av Tjenesten, vil vi prøve å gi Dem forhåndsvarsel samt å hjelpe Dem med å samle inn Deres data, dog kan det forekomme situasjoner (f.eks. Gjentatt og åpenbar brudd på kontraktsvilkårene, en rettsavgjørelse eller skaderisiko for andre av våre brukere) hvor vi ser oss nødt til å avslutte umiddelbart.

Ved avslutning av denne avtalen, og med mindre du har kjøpt Hardware eller annet avtales, skal De snarest og ikke senere enn ti (10) arbeidsdager etter utløpet av avtaleperioden eller avslutningen av Deres abonnement returnere Hardware til Automile ved å bruke vår tilsendte returetikett eller betale gjeldende pris for Hardware, som De finner på www.automile.no. Hvis vi ikke mottar Hardware eller betaling som angitt innen ti (10) dager etter avslutningen eller utløpet av abonnementsperioden, forbeholder vi oss retten til å belaste Deres kredittkort for den da påløpte avgift.

Brukerforutsetninger og garantier

De forutsetter og garanterer overfor Automile at; (a) De har rettighet og fullmakt til å inngå avtale på disse vilkår; (b) De har selv eierskap til innhold eller har skaffet Dem alle tillatelser som er nødvendig for din innsamling av data ved å bruke Hardware, posting og andre aktiviteter (og å tillate Automile til å gjennomføre sine avtaleforpliktelser) i forbindelse med bruk av Hardware og Tjenesten uten å måtte få flere godkjennelser; og (c) Deres innhold og øvrige aktiviteter i forbindelse med Tjenesten, og Automiles håndheving av alle sine rettigheter og lisenser som De har overført til Automile, krenker ikke eller vil ikke krenke noen tredjeparts rettigheter til trademark, copyright, integritet eller annen privat- eller forretningshemmelighet, og Deres innhold omhandler noe ulovlig, truende, misbruk, trakassering, ærekrenkende, villedende, uredelig, fortrengning av en annens integritet.

Automile Garanti

Automile innestår for at Hardware vil være fri for feil i materialer og bearbeidelse for en periode på ett (1) år fra den dato levering til den opprinnelige bruker fant sted (Garantiperioden). Dersom en feil i Hardware oppdages i løpet av garantiperioden, vil Automile, ut fra egen beslutning og under henvisning til gjeldende lokal lovgivning, reparere eller bytte Hardware med en ny, eller oppgradere produktet eller angjeldende komponent. Denne inneståelsen gjelder ikke (a) hvor Automiles skriftlige instruksjon om bruk og oppstartingen ikke er fulgt som foreskrevet; (b) hvor Hardware er benyttet sammen med en mobil som er kassert, hacket eller stjålet; eller (c) hvor Hardware er ødelagt som et resultat av misbruk, skade, uautorisert modifikasjon eller forsøk på reparasjon, eller en hvilket som helst annen grunn utenfor Automiles kontrol. Vi vil benytte rimelig forretnings-messig standard for å sikre at Tjenesten kan benyttes til enhver tid, unntatt for planlagt nedetid for vedlikehold og utbedringer. Vi vil ikke erstatte noe Hardware som ble stjålet.

Kravsprosessen

For å oppnå hjelp og erstatning under denne innståelsen, må Automile motta kravet senest ti (10) dager etter utløpet av garantiperioden. De må da be om å få tilsendt en returetikett fra Automile og returnere Hardware til den adressen som er angitt av Automile i forbindelse med returetiketten. Ved å returnere Hardware til oss godkjenner De at eiendomsretten til Hardware overføres til Automile. Automile vil nødvendigvis ikke returnere den opprinnelige Hardware til Dem. Automile innestår for at en reparert enhet eller erstattet Hardware er dekket av den opprinnelige garantiperioden. Dersom kravet blir bekreftet dekket under denne inneståelsen, vil Automile dekke kostnader ved forsendelse av den reparerte enhet eller den utskiftede Hardware til Dem. Ethvert produkt som er returnert til Automile uten at bekreftes dekket av garantien og som kommer uten vår adresselapp, vil bli avvist og returnert til avsenderen som må dekke kostnadene med det, eller at Automile beslutter å kassere det mottatte. Returetiketten fra Automile fås ved å kontakte oss på support@automile.no.

ANSVARSFRASKRIVELSE

BORTSETT FRA DET SOM UTTRYKKELIG ER BESKREVET I DENNE AVTALETEKSTEN, FRASKRIVER AUTOMILE SEG ETHVERT ANSVAR FOR PÅSTANDER OG GARANTIER UTOVER DISSE VILKÅRENE, HARDWARE ELLER TJENESTEN, ELLER DEN GJENNOMFØRING AV AVTALEN, HERUNDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INNESTÅELSER, EIERSKAP ELLER AT TJENESTEN OG HARDWARE KAN BENYTTES PÅ ANNEN MÅTE ELLER PÅ ANNET OMRÅDE ENN DET SOM ER FREMHOLDT I DENNE AVTALEN, OG AUTOMILE PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR MULIGE RETTSLIGE FORHOLD SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV SLIK ANNEN BRUK AV HARDWARE ELLER TJENESTEN. FOR EKSEMPEL TAR AUTOMILE IKKE NOEN ANSVAR FOR DE JURIDISKE IMPLIKASJONER FOR BRUKEN AV TJENESTEN “AUTOMILE FIELD SERVICES”. TJENESTEN OG WEB ER TILBUDT BRUKEREN AV AUTOMILE I DEN TILSTAND DEN ER (“AS IS”) OG I DEN PERIODEN DEN ER TILGJENGELIG (“AS AVAILABLE”), OG UTEN NOEN FORM FOR LOVNADER ELLER GARANTIER. AUTOMILE OG DETS LEVERANDØRER, LISENSGIVERE OG AGENTER INNESTÅR IKKE FOR AT HARDWARE, TJENESTEN ELLER WEB ELLER FUNKSJONER ER KORREKT, ER FRI FOR NEDETID, FULLSTENDIG SIKKER FOR VIRUS ELLER ANNEN FORM FOR ØDELEGGENDE EFFEKTER ELLER AT SLIKE FORHOLD VIL BLI KORRIGERT. FORSINKELSER OG ANDRE FORMER FOR PROBLEMER HARDWARE, TJENESTEN OG WEB VIL VÆRE GJENSTAND FOR BEGRENSNINGER SOM SKYLDES BRUK AV INTERNETT, ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG TREDJEPARTS SYSTEMER, SLIK SOM GPS TJENESTER ELLER MOBIL DEKNING. AUTOMILE ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR FORSINKELSE, LEVERINGSPROBLEMER ELLER ANNEN FORM FOR ØDELEGGENDE FORHOLD SOM SKYLDES SLIKE YTRE FORHOLD. TJENESTEN VIL IKKE NØDVENDIGVIS VIRKE I SAMTLIGE BILER ELLER I ETHVERT MILJØ. AUTOMILE INNESTÅR IKKE FOR RESULTATET AV BRUKEN AV HARDWARE, TJENESTEN ELLER WEB. HVER AV PARTENE ER INNFORSTÅTT MED DETTE. DET ER UTELUKKENDE DE FORUTSETNINGER OG GARANTIER SOM FREMGÅR AV DETTE DOKUMENTET SOM GJELDER MELLOM PARTENE.

ANSVARSBEGRENSNING

FRASKRIVELSE AV KONSEKVENSSKADER. AUTOMILE OG/ELLER DETS LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET BLI HOLDT ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE KONSEKVENSSKADER ELLER HVILKE SOM HELST SLIKE SKADER, UTEN BEGRENSNING, FOR TAP VED AVBRUDD, TAP AV DATA ELLER FORTJENESTE SOM SKYLDES ELLER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE ER FORBUNDET MED BRUK AV TJENESTEN, ELLER TILGJENGELIGHETEN AV DISSE, ELLER FOR INFORMASJON, TREDJEPARTS INNHOLD, DERES APPLIKASJONER, ELLER INFORMASJON PÅ VÅR WEB SOM PÅ ANNEN MÅTE VISES TIL PÅ VÅR WEB, ENTEN DETTE ER BASERT PÅ VILKÅR ELLER REPRESENTASJON I KONTRAKT, UAKTSOMHET, DIREKTE ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM AUTOMILE ELLER NOEN AV DETS LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ EN SLIK RISIKO FOR SKADE. AUTOMILE OG/ELLER DETS LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET BLI HOLDT ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR EIENDOMSSKADE ELLER PERSONSKADE.

ANSVARSBEGRENSNING. DERSOM DE IKKE ER FORNØYD MED NOEN DEL AV VÅR LEVERANSE ELLER TJENESTEN, ELLER MED NOEN AV DISSE VILKÅR, ER DERES ENESTE REAKSJON Å AVSLUTTE AVTALEFORHOLDET OG BRUK AV HARDWARE OG TJENESTEN. DENNE ENESTE OG EKSKLUSIVE REAKSJON ER ENESTÅENDE OG UAVHENGIG AV NOEN ANDRE REGLER SOM BEGRENSER AUTOMILES ANSVAR ELLER DERES REAKSJON. UAVHENGIG AV HVA SOM ER BESKREVET FORAN, VIL AUTOMILES OG/ELLER DETS LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE ER DET KUMULATIVE ANSVARET I HENHOLD TIL DENNE KONTRAKTEN FOR ENHVER SKADE, TAP OG ØVRIGE ÅRSAKER (ENTEN I HENHOLD TIL KONTRAKTEN, TORT, INKLUSIV UAKTSOMHET OG DIREKTE ANSVAR ELLER FOR ANDRE GRUNNER) BEGRENSET TIL DET HØYESTE BELØP AV; (A) KJØPESUMMEN FOR TJENESTEN KJØPT 6 MÅNEDER FØR HENDELSEN INNTRAFF OG KRAV BLE FREMSATT MOT AUTOMILE; (B) ETT TUSEN NORSKE KRONER (NOK 1000).

FORDELING AV RISIKO OG MATERIALER. REGLENE I DENNE SEKSJONEN FORDELER RISIKO UNDER DENNE AVTALEN MELLOM PARTENE OG ER EN INTEGRERENDE DEL AV HANDELEN MELLOM PARTENE. ABONNEMENTSAVGIFTEN SOM ER ANGITT I DENNE AVTALEN REFLEKTERER DENNE RISIKOFORDELING OG BEGRENSNING I ANSVAR. ANSVARSBEGRENSNINGEN SKAL GJELDE I DET TILFELLET IKKE ANNET FØLGER AV LOVPÅLAGTE REGLER.

Erstatning

I denne sammenheng skal følgende definisjoner gjelde:

KRAV betyr et hvilket som helst krav, aksjon, påkrav, undersøkelse og rettergang av enhver type som er igangsatt eller planlegges av enkeltperson eller enhet som ikke er part i denne avtale.

SKADE betyr ethvert ansvar, skade, tap, avgjørelse, akseptert oppgjør, bøter, kostnader og utgifter inklusive, men ikke begrenset til rimelige advokathonorar og utgifter.

De godtar å forsvare, erstatte og holde Automile og dets agenter og hver av disses direktører, nøkkelpersoner, ansatte, etterfølgere, avtaleparter, kunder og distributører skadesløs fra og mot ethvert Krav og Skade som måtte oppstå i forbindelse med; (i) ethvert krav som utelukkende kommer fra bruk av Tjenesten eller autorisert brukerinformasjon; (ii) enhver krenkelse fra Dem av noen vedtekter, lover, regler, forskrifter eller reguleringer fra offentlig myndighet som har jurisdiksjon; (iii) ethvert brudd på disse vilkår.

PROSEDYRE. Automile vil: (a) umiddelbart varsle Dem skriftlig dersom et krav om erstatning fremsettes; (b) gi Dem all mulig støtte, bortsett fra pengestøtte, informasjoner, fullmakter i nødvendig grad for å kunne forsvare Dem mot kravet eller oppnå en vennligsinnet konklusjon på slikt krav. De kan benytte Deres advokat i forsvaret av kravet og slik at det er akseptabelt for Automile, og å ta de valg som måtte være nødvendig i en rettsprosess, megling eller voldgift for å få kravet avgjort. Automile kan velge å benytte sin egen advokat og velge sitt eget forsvar mot slikt krav dersom vi velger å gå den veien, og vil dekke egne kostnader som påløper ved bruk av egen advokat og hans beslutninger i saksforholdet. De kan selv avslutte et krav, som utelukkende dreier seg om penger og betaling, med eller uten samtykke fra Automile, forutsatt at kravet dekkes i sin helhet for ethvert krav av enhver art mot Automile. De må innhente Automiles samtykke på forhånd før De avslutter en sak som innebærer påbud eller krever aksept av feil og mangler eller et utsagn til offentligheten om slikt krav, eller gjelder kontraktsvilkårene og som kan svekke Automiles fremtidige, rettslige eller forretningsmessige situasjon, og slik aksept skal gis rimelig raskt og kan være betinget eller forsinket.

Formelle varsler

Ethvert varsel under denne kontrakten skal være skriftlig og skal anses å ha blitt avgitt (a) ved personlig levering, (b) når avsendt ved bekreftet epost eller telekopi, (c) en (1) forretningsdag etter poststempling, rekommandert brev eller ved overnatten kurertjeneste, eller (d) tre (3) forretningsdager etter utsendelse ved registrert post med svarsending til den part som varsles, til den adresse som parten har angitt ved bestilling.

Ingen tredje parts fordeler

Ingen tredjepartfordeler er gjort eller etablert i denne avtale og vil heller ikke bli fortolket slik at noen tredjeperson eller enhet eller underskriver hertil skal oppnå noen som helst fordeler av noen reaksjon, krav eller andre rettigheter utover de som allerede gjelder selv uten denne kontrakten.

Force Majeure

Ingen av partene vil bli holdt ansvarlig for avtalens oppfyllelse dersom slik ikke-oppfyllelse begrunnes med force majeure, eller en hendelse som ligger utenfor det som man kan med rimelighet forvente for partenes kontroll, inklusive, men ikke begrenset til, naturkrefters påvirkninger, opprør, krig og krisesituasjoner, kommunikasjonsfeil, internett problemer, eller en tredjeparts aksjon som ikke dekkes av den annen parts avtaler (inklusive feil eller nektelse fra Automiles agenter eller leverandører til å skaffe Automile adgang til informasjon som er påkrevd for utøvelsen av Tjenesten).

Fraskrivelse

Forsinkelse eller manglende utøvelse av hvilken som helst rett under denne avtalen og ingen partiell eller enestående utøvelse av slik rett skal bli tolket som en fraskrivelse av slik rettighet under denne avtalen. Intet godkjennende av et kontraktsbrudd skal bli brukt som fraskrivelse av sanksjon av tidligere, etterfølgende eller annet brudd.

Ugyldighet

Skulle en eller flere bestemmelser i denne avtale bli erklært ugyldig i en rettsavgjørelse, vil slik ugyldighet kun gjelde for det saken gjelder og ikke på noe annet område, slik at avtalen forøvrig gjelder fullt ut og kan anvendes på andre områder i den grad gjeldende lov regulerer.

Overføring av rettigheter

Automile har rett til å overføre avtalen i sin helhet til et konsernforetak eller til en som overtar i sin helhet rettighetene under avtalen og som er et selskap eller juridisk enhet, etter konsolidering, sammenslutning eller ved salg av en vesentlig del av foretakets eiendeler. De har imidlertid ikke adgang til å overdra eller delegere Deres rettigheter til andre uten at det foreligger en skriftlig godkjennelse på forhånd, og ethvert forsøk på å foreta slik overføring eller delegasjon av rettigheter uten forhåndssamtykke (samtykke vil kunne bli gitt uten unødvendig opphold) vil være ugyldig. Denne avtale er bindende og gjelder mellom partene slik disse er definert til enhver tid.

Lokal lovgivning; eksport kontroll

Automile kontrollerer og opererer web fra dets kontorer i Sverige, Norge og De Forenede Stater i Amerika og den godkjente bruker informasjon eller tredje parts innhold er ikke nødvendigvis egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor det området den er laget for. Dersom De allikevel bruker Tjenesten utenfor Sverige, Norge eller De Forenede Stater i Amerika, er De selv ansvarlig for overholdelse av lokale lovregler.

Gjeldende lov, verneting og advokathonorar

Dersom De er bosatt i en stat i De Forenede Stater vil avtalen bli regulert av og fortolket i henhold til lovgivningen i Staten California som gjeldende for avtalen uten hensyn til eventuell prinsipper om lovkonflikt. Er De bosatt i Norge vil avtalen utelukkende bli regulert og fortolket i henhold til norsk lov uten hensyn til eventuell prinsipper om lovkonflikt. Er De bosatt i noen annen del av verden vil avtalen bli å regulere og fortolke i henhold til svensk lov, uten hensyn til eventuell prinsipper om lovkonflikt. Avhengig av lovvalg kan De ha tilleggsrettigheter til disse avtalevilkår. Vi vil ikke forsøke å begrense slike tilleggsrettigheter for Dem hvor loven gir Dem ufravikelige rettigheter.

I tilfelle av en mulig konflikt mellom partene om forståelsen av disse avtalevilkår og/eller bruken av eller avslutningen av Tjenesten, den gjenværende part i en slik konflikt har rett til å kreve tilbake alle kostnader, herunder rimelige advokathonorarer. Partene er enige om å utelukke Forente Nasjoners konvensjon om Kontrakter for Internasjonalt Salg av Gods i sin helhet er ekskludert fra å ha effekt på denne avtalen. Et krav for nødsituasjon eller midlertidige sanksjoner kan bli tatt opp med en hvilken som helst rett med jurisdiksjon. Alle andre former for rettslig konflikt, krav eller uoverensstemmelser som angår denne avtalen, eller forståelsen av avtalen, dens innhold, bruk, mangel eller avslutning skal: (i) om De er bosatt i De Forenede Stater i Amerika, skal Californias eksklusive jurisdiksjon gjelde og med verneting i Santa Clara rettskrets, eller dersom det er underlagt Federasjonslovgivningen, da skal sak åpnes for De Forenede Staters Regions Rett i den Nordlige Regionen av California, (ii) er De bosatt i Norge, da skal sak åpnes med verneting for Oslo Tingrett, og (iii) om De er bosatt noe annet sted i verden skal sak åpnes med verneting i tingsrätt.

Elektronisk kommunikasjon

Informasjonen som er lagt inn på web er å regne som elektronisk kommunikasjon. Når De kommuniserer med Automile gjennom web eller på annen form eller elektronisk media, slik som epost, da kommuniserer De elektronisk med Automile. De aksepterer at Automile, på egne og andres vegne og som kan bli involvert med levering av Tjenesten (som gjeldende), kan kommunisere elektronisk via epost og/eller kan gjøre kommunikasjon tilgjengelig for Dem ved å legge Dem inn på web og at slik kommunikasjon, så vel som varsler, fremvisninger, enighet og annen kommunikasjon som vi gjør tilgjengelig for Dem elektronisk, er tilsvarende som annen skriftlig kommunikasjon og vil ha samme gyldighet og effekt som om de var skriftlig og signert av Automile. Varsler og kommunikasjon til Automile må sendes til den korrekte adressen som er gitt i disse vilkår eller til support@automile.no.

Last ned som PDF
Logotyp: Koeningsegg Logotyp: Budbee Logotyp: Lavazza Logotyp: Samhall Logotyp: Ambea

Test oss du også

Automile benyttes av mer enn 15 000 bedrifter med 100 000 abonnenter – alt fra enkeltmannsforetak til store bedrifter med tusenvis av ansatte.